Oferta edukacyjna ZSMS
Zaloguj się!
szukaj:
Menu główne
strona główna
intranet
logowanie
katalog stron
księga gości
kontakt
Biblioteka ZSMS
Katalog biblioteczny
wyszukiwanie
Nabór 2012
Informator dla gimnazjalistów
oferta edukacyjna
charakteryst. szkół
wymag. dokumenty
regulamin naboru
terminy
gwarancje pracy

pobierz podanie
nabór elektroniczny
Nabór elektroniczny
Na nowy rok szkolny
wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących
wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych
dofinansowanie zakupu poręcznikow
Nasze miasto
Herb Bytomia

Urząd Miejski w Bytomiu

Logo Bytomia

Urząd Miejski w Bytomiu
Święto Patrona Szkoły
wykaz imprez
pokaz - chemia sam.
konkurs
pokaz - klimatyzacja
spotkanie z alpinistą
60-lecie Szkoły
wykaz imprez
parada
centralne obchody I
centralne obchody II
fizyka w sporcie
Wydarzenia
odszedł papież ...
wizyta MENiS
detektywi u nas
katastrofa samolotu
piszą o nas
list Marii Mordarskiej
Prezentacja Szkoły
wizja i misja szkoły
struktura kształcenia
lokalizacja
historia
nasz patron
budynek szkoły
szkolne korytarze
zaplecze socjalne
galeria zdjęć
Środowisko szkolne
dyrekcja
nauczyciele
uczniowie
absolwenci
administracja
sympatycy
Baza dydaktyczna
prac. informatyczna
prac. samochodowe
prac. mechaniczne
prac. mechatroniczna
prac. chemiczna
prac. fizyki
prac. CNC
inne pracownie
obiekty sportowe
biblioteka i czytelnia
strzelnica
CKP
praktyki zawodowe
nauka jazdy
Osiągnięcia
wykaz
superprodukcja
nasze pojazdy
prace dyplomowe
sukcesy
dyplomy
Z życia szkoły
ustroń 2009
gala VIII przeglądu
szombierki 2006
czantoria 2006
świat fizyki 2006
zjazd absolwentów
parada sam. 2006
dni Bytomia 2006
konkurs historyczny
XV rajd mechanika
parada poj. zabytk.
otrzęsiny 2005
z księgi gości
Kontakt
adres, telefony, fax
dojazd
księga gości
korespondencja
rekomenduj nas
autorzy
Inne
działy artykułów
działy newsów
pogoda
sterowniki
archiwum zsms
Nasze LOGO
Logo ZSMS w Bytomiu
Ważne linki
MEN  - Warszawa
CKE  - Warszawa
OKE  - Jaworzno
KO    - Katowice
WOM - Katowice
KOWEZiU - Warszawa
Europa
Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl


Portal Unii Europejskiej

www.europa.eu.int
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Facebook
znajdź nas

facebook

na faceboooku
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 3
jesteś naszym
00000 gościem !!!
Artykuły > Nabór > Regulamin przyjmowania uczniów

REGULAMIN przyjmowania uczniów

do szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych im. G. Narutowicza w Bytomiu
(od 1 września 2012 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych).

(zasady punktacji i kwalifikowania kandydatów:do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej)

§1.

Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z 2004 r. z późn. zm.) w związku z art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58 poz. 504 z 2005 r. z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 z późniejszymi zmianami).
 4. § 4 ust.3 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego w dniu 27 maja 2002 r.
 5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r.w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2012/2013.

§2.

 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów:
  1. do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych im. G. Narutowicza (od 1 września 2012 r. - Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych),
  2. do klasy programowo wyższej przy przechodzeniu uczniów z jednego typu szkół do innych.

§3.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych dyrektor Zespołu powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy:
  1. podanie do wiadomości Kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w Statucie Szkoły do 29 lutego 2012 r.,
  2. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do klas 1-szych szkół ponadgimnazjalnych,
  3. ustalenie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów przyjętych do klas 1-szych poszczególnych typów szkół i ich ogłoszenie,
  4. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Dyrektor Zespołu może zwolnić komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do klasy 1-szej na semestr 1-szy w tym typie szkoły wchodzącej w skład Zespołu do którego liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

§4.

Kwalifikacja do klas 1-szych szkół ponadgimnazjalnych

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej:
  1. Technikum,
  2. Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
  mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Absolwenci gimnazjum ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranych zawodach lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły.
 3. Limity przyjęć do poszczególnych klas:
  1. Technikum kształcącego w zawodach:
   1. technik pojazdów samochodowych - 32 osoby ,
   2. technik mechanik - 32 osoby,
   3. technik awionik - 32 osoby,
   4. technik teleinformatyk - 32 osoby,
   5. technik elektronik - 16 osób,
   6. technik elektryk - 16 osób,
  2. Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach:
   1. mechanik pojazdów samochodowych - 16 osób,
   2. elektromechanik pojazdów samochodowych - 16 osób,
   3. górnik eksploatacji podziemnej - 32 osoby,

§5.

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół wymienionych w § 4 decyduje postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o kryteria uwzględniające:
  1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki, techniki, informatyki,
  2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wpisane na zaświadczeniu z OKE,
  3. liczbę punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.:
   1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
   2. udział w konkursach organizowanych przez Kuratorów Oświaty,
   3. osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
   4. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§6.

 1. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  • 100 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, techniki, języka obcego i inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia Gimnazjum,
  • 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

§7.

Zasady punktacji i kwalifikowania kandydatów
do klasy 1-szej szkoły ponadgimnazjalnej

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:


 2. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski dopuszczający - 0 punktów 19 punktów
  dostateczny - 9 punktów
  dobry - 13 punktów
  bardzo dobry - 16 punktów
  celujący - 19 punktów
  Matematyka dopuszczający - 0 punktów 19 punktów
  dostateczny - 9 punktów
  dobry - 13 punktów
  bardzo dobry - 16 punktów
  celujący - 19 punktów
  Technika dopuszczający - 0 punktów 19 punktów
  dostateczny - 9 punktów
  dobry - 13 punktów
  bardzo dobry - 16 punktów
  celujący - 19 punktów
  Informatyka dopuszczający - 0 punktów 19 punktów
  dostateczny - 9 punktów
  dobry - 13 punktów
  bardzo dobry - 16 punktów
  celujący - 19 punktów
  Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów
  Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty
  • za jeden tytuł - 10 punktów
  • za dwa i więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty
  12 punktów
  Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

  Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt.

  Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia - sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.
  5 punktów

  I miejsce lub tytuł
  laureata - 5 pkt.

  II miejsce lub tytuł
  finalisty - 4 pkt.

  III miejsce lub
  wyróżnienie - 3 pkt.
  Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
  (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)
  2 punkty
  Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje
  dodatkowo liczbę punktów
  z języka polskiego,
  matematyki, techniki
  i języka obcego
  Egzamin gimnazjalny 100 punktów
  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
  • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. *


  maksymalnie 20 punktów

  maksymalnie 20 punktów

  maksymalnie 20 punktów

  maksymalnie 20 punktów

  maksymalnie 20 punktów

  Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów
  * Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 3. Punktacja za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest ustalona na podstawie jego wyniku wpisanego na zaświadczeniu z OKE:
  • w części humanistycznej egzaminu można uzyskać maksymalnie - 50 pkt.
  • w części matematyczno-przyrodniczej można uzyskać maksymalnie - 50 pkt.
  Łącznie można uzyskać za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 100 punktów.
 4. O zakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Listę przyjętych kandydatów ustala się w kolejności wg. liczby uzyskanych punktów aż do wyczerpania miejsc.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (tej samej ilości punktów) pierwszeństwo mają kandydaci spełniający warunki określone w § 5 ust. 2.
 7. Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole po ogłoszeniu list kandydatów. Potwierdzenie woli składa się przez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§8.

 1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) szkół wchodzących w skład Zespołu przyjmuje się ucznia (słuchacza) na podstawie:
  1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
  2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
   1. do szkoły ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   2. do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,
   3. do szkoły ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej,
  3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki ucznia.
 2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania do klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego.
 3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
 4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samem szkole, uczeń może:
  1. uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, lub
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
  3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.
 5. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora Zespołu, a w przypadku gdy dyrektor Zespołu nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

§9.

 1. Dyrektor Zespołu:
  1. podaje do wiadomości kandydatom kryteria naboru uczniów do klas pierwszych na I semestr szkół wchodzących w skład Zespołu - na 3 miesiące przed terminem rekrutacji.
  2. decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu,
  3. decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej w przypadku, gdy:
   1. uczeń powraca z zagranicy,
   2. liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła i komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie przeprowadziła postępowania kwalifikacyjnego.
  4. przyjmuje uczniów do szkół Zespołu na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej Zespołu powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.
  5. proponuje kandydatom, którzy na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej nie zostali przyjęci do wybranej przez nich szkoły w Zespole zmianę typu szkoły wchodzącej w skład Zespołu, jeżeli szkoła ta dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
 2. Dyrektor Zespołu ponadto:
  1. w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku,
  2. przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu Zespół informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkół Zespołu - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkół Zespołu, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
  3. wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2,
  4. zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i warunków rekrutacji.

§10.

 1. W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych (od 1 września 2012 r. w Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych) w Bytomiu bierze udział w rekrutacji elektronicznej i kandydat poddaje się jej wynikom.
 2. Terminy obowiązujące w procesie rekrutacji podane są w załączniku nr 1 do regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 luty 2012 r.

Strona utworzona dnia 20-02-2012 dla ZSMS w Bytomiu.
Redakcja: J.L., P.G.; opracowanie: P.G.
Ostatnio aktualizowana dnia 29-02-2012 przez P.G.

komentarz[0] |
© 2004 ZSMS-Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
engine powered by jPORTAL 2